Lise

https://youtu.be/N7be5AtgcC8
AYT edebiyat denemelerine 7. deneme ile devam ediyoruz.
https://youtu.be/7vFXDXdJFgc
https://www.youtube.com/watch?v=_dwmaC4ouCE
https://www.youtube.com/watch?v=DxNq4jZ9at4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YHMTMCpWLDA
https://www.youtube.com/watch?v=vf6O0dUUobA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MzyBnVxEFGE
https://www.youtube.com/watch?v=nTXdUv2hi2Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=R9liC_ia06c
https://www.youtube.com/watch?v=FWNvlb9cVf0
https://www.youtube.com/watch?v=QYhjsymHLp8&t=1s