Etiket: BOHR ATOM MODELİ

https://youtu.be/WTBYFjSk5z8